1. 1. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli zarówno działalność sklepu jak i towary/usługi przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie kupującego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Reklamacje składa się w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia przyczyny reklamacji.
  4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  5. Jeżeli sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
  6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail kupującego.
  7. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące rękojmi za wady oraz roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej (art. 556-5764 K.c.).
  8. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.